IMOG - 0800 99 827 - info@imog.be
Privacy

Privacyverklaring Imog

Imog respecteert de privacy van iedereen die een bezoek brengt aan onze website. Informatie die over u wordt verzameld, wordt in eerste instantie gebruikt om u de gewenste dienstverlening te kunnen bieden en ten tweede om de dienstverlening aan u te optimaliseren. Wij doen dit door de informatie op een gepaste wijze te gebruiken.

Uw gegevens worden behandeld in overeenstemming met relevante wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en kunnen aanvankelijk worden opgeslagen en verwerkt binnen de Europese unie. Ze zullen alleen gebruikt worden in verband de optimalisatie van de dienstverlening.

 

De volgende persoonsgegevens kunnen worden ingezameld, bewaard en gebruikt:

 • Informatie over uw bezoek en het gebruik van onze website. Imog verzamelt persoonlijke gegevens over u met behulp van cookies. Een cookie is een klein stukje tekst dat op uw harde schijf wordt geplaatst. Cookies worden veel gebruikt om een hogere functionaliteit, en dus een betere dienst, aan de bezoekers te kunnen aanbieden. Via onze website worden ook cookies geplaatst van Google Analytics. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken (welke pagina’s bezocht worden, hoe vaak, …). De gegevens zijn geanonimiseerd, zo worden IP-adressen bijvoorbeeld niet inzichtelijk gemaakt en is de informatie bijvoorbeeld niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke.

 • Informatie die u ons verschaft om u te registreren

 • Informatie die u ons verschaft om u in te schrijven op onze websitediensten, e-mailberichten en/of nieuwsbrieven

 • Elke andere informatie die u ons verschaft.

   

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden gebruikt om:

 • De website te beheren

 • U de e-mailberichten die u specifiek hebt aangevraagd te versturen

 • U onze nieuwsbrief te sturen.

Uw persoonlijke informatie kan worden verspreid aan betrokken werknemers binnen Imog, in zoverre dit vereist is voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden omschreven.

Bovendien kan uw persoonlijke informatie worden verspreid:

 • In zoverre we hiertoe wettelijk verplicht zijn

 • In het kader van gerechtelijke procedures of toekomstige gerechtelijke procedures

Tenzij anders vermeld in dit privacybeleid zullen uw gegevens niet aan derden worden vrijgegeven.

Er zullen technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen worden getroffen om verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens te voorkomen.

Dit privacybeleid kan worden bijgewerkt aan de hand van de publicatie van een nieuwe versie op onze website. We raden u aan deze pagina af en toe te controleren zodat u zeker op de hoogte bent van de laatste wijzigingen.

Uw gegevens worden zolang bijgehouden als noodzakelijk voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven en uiterlijk tot op het moment dat u uw toestemming tot het bijhouden ervan intrekt.

 

Websites van derden

De website bevat links naar andere websites. We zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of –praktijken van websites van derden.

 

Uw rechten

Op uw verzoek zal volgende informatie u kosteloos binnen een termijn van maximum één maand verschaft worden:

 • Welke persoonsgegevens worden er van u bijgehouden?

 • Waarom worden deze gegevens bijgehouden?

 • Gedurende welke termijn worden deze gegevens naar verwachting bijgehouden?

 • Aan wie worden deze gegevens desgevallend doorgegeven?

 • Worden deze gegevens desgevallend gebruikt voor geautomatiseerde besluitvorming en zo ja, wat is de onderliggende logica ervan, alsook wat zijn de te verwachten gevolgen van deze verwerking?

Naast het verschaffen van bovenvermelde informatie binnen een redelijke termijn (van maximum één maand), wijzen wij u op volgende rechten die u kan uitoefenen indien u dit wenst:

Het recht op rectificatie: Indien u meent dat bepaalde gegevens die worden verwerkt door ons onjuist of onvolledig zijn, heeft u het recht om hiervan een rechtzetting of vervollediging te vragen, dit door een aanvullende verklaring te verstrekken.

Het recht op wissing: beter bekend als het recht om vergeten te worden: u heeft het recht om te eisen dat uw persoonsgegevens gewist of verwijderd worden in volgende gevallen:

 • Indien ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt;

 • Indien deze gegevens verwerkt worden op grond van uw eigen toestemming en u nu deze toestemming wenst in te trekken, op voorwaarde dat er voor ons geen andere rechtsgrond voor handen is op basis waarvan wij deze gegevens mogen verwerken;

 • Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking voorhanden zijn;

 • Indien u meent dat de gegevens van meet af aan onrechtmatig verwerkt werden;

 • Indien de wissing moet gebeuren om te voldoen aan een wettelijke verplichting;

Het recht op beperking van de verwerking: u heeft het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt wordt in volgende gevallen:

 • Indien de juistheid/volledigheid van de persoonsgegevens wordt betwist en dit dan gedurende de periode dat Imog nodig heeft om de juistheid te controleren;

 • Indien de verwerking onrechtmatig blijkt te zijn maar u verkiest een beperking van de verwerking in plaats van de volledige wissing van de gegevens;

 • Indien het bijhouden van de persoonsgegevens niet meer nodig is voor het doeleinde dat ze werden verzameld maar u heeft deze nodig voor de instelling, de uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;

 • Indien u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking in afwachting van een antwoord op dit bezwaar;

Het recht op een elektronische kopie en overdraagbaarheid: U heeft het recht – indien de verwerking van uw persoonsgegevens gegrond is op een door u verleende toestemming – een kopie te krijgen van deze gegevens, in een gestructureerde, gangbare en elektronische vorm, indien de verwerking van deze gegevens effectief gebeurde via geautomatiseerde procedés, alsook het recht om te vragen dat deze kopie wordt overgedragen aan een andere verwerker.

Het recht van bezwaar: U heeft – indien de verwerking gebeurt in het algemeen belang of voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang – het recht om tegen deze verwerking bezwaar in te dienen, alsook tegen profilering en ingeval van verwerking ten behoeve van direct marketing.

Het recht om klacht in te dienen: Indien u meent dat er een inbreuk is gebeurd op uw rechten conform de Europese regelgeving ter zake, beschikt u over de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

 

Contact

Ten einde uw rechten uit te oefenen, kan u ten allen tijde een schriftelijk verzoek richten aan: dpo@imog.be

Dit verzoek dient ten minste volgende gegevens te bevatten:

 • Volledige naam en voornaam, adres en geboortedatum

 • Een kopie van een geldige identiteitskaart.

Indien het verzoek wordt ingediend door een wettelijke vertegenwoordiger of gemachtigde namens de betrokkene, gaat het verzoek vergezeld van een bewijsstuk van de vertegenwoordiging of machtiging, een kopie van een geldige identiteitskaart van de betrokkene én de verzoeker (tenzij deze een advocaat is).

Dit verzoek zal kosteloos beantwoord worden, binnen een termijn van één maand, indien het de noodzakelijke bovenvermelde informatie vermeld heeft.