IMOG - 0800 99 827 - info@imog.be
Visie, Missie en Strategie

Waarom

Vanuit diverse oogpunten is het nuttig om te weten wie Imog is, waar we voor staan en hoe we ons onderscheiden van anderen. Zo kunnen we inspelen op toekomstige evoluties: Demografisch (vergrijzing, minder actieve bevolking, verkleuring), economisch (conjunctuur, gemeentebudget, open grenzen) socio-cultureel (mondiger burger), technologisch (verwerkingstechnieken, ict), ecologisch (schaarste aan grondstoffen en energie, C2C), politiek/institutioneel (liberalisering, wettelijk kader, EU-richtlijnen, rol gemeenten).

 

Visie

 

Afval… bron van grondstof en energie in een nette regio.

De oorspronkelijke benaming van Imog – intergemeentelijke vereniging voor openbare gezondheid – duidt op het hygiëne-aspect van afvalverwijdering. Ruim veertig jaar na de oprichting is afval geen probleem meer, maar een opportuniteit. Imog produceert nu jaarlijks 75 miljoen kg grondstoffen en 75 miljoen kWh. Afvalbeheer wordt omgebogen in “Materialenbeheer” en “Energie”. Vandaar onze base-line: Afval… bron van grondstof en energie.

De ’ …’ betekent dat dit niet zomaar vanzelf gaat, maar hier inzet, inspanningen en werk moet worden voor geleverd. Daarbij streven we naar een nette regio.

 

Missie

De missie vertelt kort waar we voor staan en waarin we ons onderscheiden van andere spelers. De sterke locale inbedding en de all-in aanpak staat hierbij centraal, alsook ecologie in de titel als kerntaak van een openbaar bestuur.

 “Imog wil bijdragen tot een duurzaam en maatschappelijk verantwoord omgaan met materialen en energie in Zuid-West-Vlaanderen door het aanbieden van een geïntegreerd beheer voor alle afvalstoffen. Hiervoor zetten we op een kostefficiënte, kwaliteitsvolle en innovatieve wijze dienstverleningen op namens onze gemeenten-vennoten om afval te voorkomen, grondstoffen te recupereren en hernieuwbare energie te ontwikkelen. “

 

Strategie

De strategie vertaalt de missie in concrete doelstellingen. Imog wenst vanuit haar zorg voor een duurzaam geïntegreerd afvalbeheer een voortrekkersrol te spelen en zal daartoe volgende principes hanteren:

In de strategie van Imog staat de dienstverlening naar haar gemeenten en hun inwoners en bedrijven centraal. Als intergemeentelijke samenwerking wensen wij een antwoord te bieden op alle afvalvragen die er bij onze gemeenten leven. Hierbij wordt het beheer en de verwerking van de diverse afvalstromen zo kostefficiënt en optimaal mogelijk georganiseerd voor medewerkers, aanvoerders en omwonenden. De dienstverlening vooraan plaatsen leidt automatisch tot de ontwikkeling van kwaliteitsvolle, milieuvriendelijke en flexibele diensten die tevreden klanten opleveren.

Imog wil een toegevoegde waarde creëren tot het afvallandschap vanuit haar bedrijfscultuur die innovaties in dienstverlening en activiteiten steeds stimuleert. De diverse vaardigeden die nodig zijn om dit doel te bereiken zijn voor handen bij de Imog installaties en medewerkers. We zijn dan ook trots op onze medewerkers en staan verder in voor hun ontwikkeling. En financieel dragen we zorg voor een gezonde basis om onze taken goed uit te voeren.

Imog verbindt er zich steeds toe te werken in volstrekt overeenstemming met de van toepassing zijnde milieuwetten, vergunningsvoorwaarden en andere dan wettelijke eisen.

Imog zal haar bedrijvigheid verrichten op een wijze die de kwaliteit van het milieu beschermt en die rekening houdt met de gezondheid en de veiligheid van haar medewerkers, buren en de gehele bevolking.

Via voortdurende optimalisatie van onze activiteiten en processen en het gebruik van de best beschikbare technologie wil Imog haar milieuprestaties continu verbeteren. De beheersing van emissies naar lucht, bodem en water staat hierbij centraal.

Imog besteedt grote aandacht aan de voortdurende bewustmaking van haar medewerkers op vlak van bedrijfsinterne milieuzorg, ondermeer via het uitbouwen van een preventiebeleid en het optimaliseren van selectieve inzameling. Imog beschouwt milieuzorg dan ook als een integraal onderdeel van totale kwaliteitszorg.

In het kader van een geïntegreerd afvalbeheer zien we de vraag evolueren naar duurzaam omgaan met grondstoffen en energie. Imog neemt initiatief om duurzaamheid in haar eigen bedrijfsvoering maar ook in ondersteuning van haar gemeenten in te bouwen. Afvalpreventie blijft hierin prioritair en wordt opengetrokken naar milieuverantwoord productgebruik en duurzaamheid in het algemeen.

Die doelstelling geldt als richtlijn voor de wijze waarop ze de afvalstoffen verwerkt.


Imog streeft eveneens naar een continue sensibilisering van de bevolking, van haar klanten en van aannemers en leveranciers.  De afvalproducenten (burgers en bedrijven) worden via een doorgedreven communicatie bewust gemaakt van hun rol op de afvalhoeveelheid en de economische en ecologische impact hiervan.

Imog streeft naar een open communicatie met iedereen en in het bijzonder met de gemeenten-vennoten en de omwonenden.

Imog op dieet. Onder deze noemer worden de besparingen en zoektocht naar bijkomende externe financieringen zoals in 2010 opgestart, verder ontwikkeld. Dit als antwoord op de  algemene bedrijfseconomische uitdagingen. Door de besparingsinspanningen wordt de werking heel scherp gehouden.

 

Kernwaarden

Klantgerichtheid

Imog stelt de klant centraal en is altijd op zoek naar kansen om de klantentevredenheid te verhogen. Imog stimuleert haar medewerkers om klantgericht te werken. Je speelt als medewerker in op signalen vanuit klanten en doet voorstellen naar structurele acties.

Integriteit

Een Imog-medewerker oefent zijn functie adequaat en zorgvuldig uit, met inachtneming van zijn verantwoordelijkheden en de geldende regels. Als regels ontbreken of onhelder zijn, dan oordeel je en handel je op moreel verantwoorde wijze, op basis van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen handelen, is aanspreekbaar op zijn gedrag en spreekt anderen hierop aan.

Loyaliteit

Alle Imog-medewerkers dragen de doelen en waarden binnen en buiten Imog uit en verdedigen de belangen. Je vertegenwoordigt Imog op passende wijze bij anderen en externe contacten en handelt in overeenstemming met de belangen van Imog.

Betrokkenheid

Een Imog-medewerker voelt zich verbonden met Imog en het werk dat hij doet. Je hebt ‘een hart voor de zaak’ en span je in om de doelen te behalen die Imog nastreeft. Je praat over ‘wij’ in plaats van ‘zij’ als je het over Imog hebt.

Respect

Een Imog-medewerker heeft respect en toont waardering voor zijn collega’s, klanten en zijn omgeving onafhankelijk van zijn kwaliteiten, prestaties of vaardigheden. Je behandelt anderen zoals jezelf graag door anderen wordt behandeld.

Veiligheid

Een Imog-medewerker respecteert de veiligheidsvoorschriften, voorzorgsmaatregelen en instructies altijd en past ze overal toe. Je draagt altijd de gepaste werkkledij en beschermingsmiddelen. Daarnaast heb je oog voor de veiligheid van anderen en signaleer je onveilige situatie

 

 

Veertig jaar pionieren

Imog heeft ondertussen haar 40-jarig bestaan gevierd. Op zo’n moment is even stilstaan onvoldoende en daarom ging Jacques Soenens, de ere-algemeen-directeur van Imog, de uitdaging aan om het titanenwerk van de voorbije 40 jaar te vereeuwigen in het lijvig boek “Van afval tot grondstof”.