IMOG - 0800 99 827 - info@imog.be
Huishoudelijk reglement

Definities

Recyclagepark: een inrichting die tot doel heeft de gescheiden inzameling van huishoudelijke afvalstoffen mogelijk te maken met het oog op de maximale recyclage van deze afvalstoffen.

Diftar–recyclagepark: een recyclagepark waar grote hoeveelheden afvalstoffen (huishoudelijke en daarmee gelijkgestelde) gescheiden worden ingezameld en waarvoor de gebruiker, afhankelijk van het soort afval, een vastgesteld tarief betaalt.

Huishoudelijk reglement

Art. 1.:

§1. De recyclageparken zijn inrichtingen die tot doel hebben de gescheiden inzameling van afvalstoffen mogelijk te maken met het oog op maximale recyclage.

§2. De afvalstoffen mogen enkel in de daartoe voorbestemde container, de daartoe voorbestemde opslagruimte of het daartoe voorbestemde recipiënt gedeponeerd worden.

Art. 2.:

De recyclageparken zijn gelegen:

 • Lindestraat 75 te 8790 Waregem
 • Leenakkerstraat 73 te 8791 Beveren-Leie
 • Ooigemstraat 9 B te 8710 Wielsbeke
 • Kleine Tapuitstraat 6 te 8540 Deerlijk

Art. 3.:

§1. De recyclageparken zijn uitsluitend te gebruiken door:

 • inwoners van Deerlijk, Wielsbeke en Waregem, personen die er beschikken over een tweede verblijf en personen die kunnen aantonen dat ze van plan zijn een woning in Deerlijk, Wielsbeke of Waregem te betrekken en mits het afval van deze woning afkomstig is
 • ZO’s (Zelfstandige Ondernemingen) van Deerlijk, Wielsbeke of Waregem
 • KKMO’s (Kleine en Kleine Middelgrote Ondernemingen) met maatschappelijke zetel in de gemeenten Deerlijk, Wielsbeke of Waregem

voor het aanvoeren van:

 • huishoudelijke afvalstoffen
 • bedrijfsafvalstoffen die met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbaar zijn qua aard, samenstelling en hoeveelheid (niet procesgebonden afval), met uitzondering van het KGA-afval/chemisch afval door KKMO’s met exploitatiezetel in Deerlijk, Wielsbeke of Waregem.

KGA/chemisch afval van bedrijfsmatige oorsprong wordt niet toegelaten op de recyclageparken. Bedrijven kunnen hiervoor terecht bij IMOG in Harelbeke en Moen.

De tarieven voor aanvoer van afval worden in een afzonderlijk retributiereglement vastgelegd.

§ 2. De recyclageparken zijn voor het publiek toegankelijk op de door het college van burgemeester en schepenen, desgevallend het intergemeentelijk samenwerkingsverband, bepaalde data en openingsuren. Buiten de openingsuren zijn de recyclageparken niet toegankelijk voor personen vreemd aan de exploitatie.

§3. Op de recyclageparken zijn enkel personen toegelaten die afval komen deponeren. Kinderen, jonger dan 12 jaar, moeten vergezeld zijn door een begeleider. Dieren zijn verboden op de recyclageparken.

§4. Deerlijk, Wielsbeke en Waregem, desgevallend het intergemeentelijk samenwerkingsverband, zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen die zich op de recyclageparken zouden voordoen. Ze zullen derhalve volledig afstand nemen van eventuele ongevallen die zich tussen diverse aanvoerders of medepassagiers zouden voordoen. Eventuele schade, door derden aangebracht aan de inrichting of aan de uitrusting van de recyclageparken, zal op dezen verhaald worden.

Art. 4.:

Op de recyclageparken zijn volgende voertuigen verboden:

 • voertuigen met MTG van meer dan 3,5 ton (o.a. vrachtwagens, tractor,…)
 • heftrucks en transpaletten

Art. 5.:

De afvalstoffen moeten zoveel mogelijk vooraf gesorteerd worden aangevoerd, teneinde de verblijfsduur van de gebruikers op het terrein te beperken.

De snelheid is beperkt tot 10 km/uur. De motor moet stilgelegd worden bij het lossen van de afvalstoffen. Het is de parkwachter toegestaan de aanvoerders van afvalstoffen buiten de omheining te laten wachten indien er zich reeds teveel aanbieders op het recyclagepark bevinden in functie van een goede verkeersregeling op het recyclagepark.

Op het recyclagepark is het verboden om te roken of om op enige andere wijze vuur te maken.

Het is verboden afval uit te zoeken en mee te nemen.

Tijdens de sluitingsuren van het recyclagepark is het verboden afval te deponeren aan de toegangspoort of over de omheining op het recyclagepark te gooien.  Dergelijke handelingen worden gelijkgesteld met sluikstorten.

De gebruikers van het recyclagepark moeten de omgeving van de containers en de overige ruimte van het terrein steeds zo rein mogelijk houden. De parkwachters kunnen hen verzoeken het door hen bevuilde terrein te reinigen.

De verschillende containers zijn bestemd voor het deponeren van de daartoe bestemde afvalsoorten, zoals ter plaatse aangeduid of medegedeeld door de parkwachters.

Art. 6.:

De volgende afvalstoffen worden geweigerd :

 • Huisvuil;
 • Groente- en fruitafval
 • Slachtafval en dierenkrengen;
 • Springstoffen, wapens, munitie, vuurwerk;
 • Producten die straling (kunnen) veroorzaken;
 • Radio-actieve stoffen;
 • Drukhouders (gasflessen);
 • Giftig afval;
 • Oude en vervallen geneesmiddelen;
 • Specifieke bedrijfsafvalstoffen;
 • KGA afkomstig van niet-huishoudelijke oorsprong;
 • Geneesmiddelen;
 • Pathologisch bevuild afval van ziekenhuizen en praktijken van medische beroepen;
 • Niet-hecht gebonden asbest;
 • Afvalstoffen die hinder kunnen veroorzaken door stank (bvb. rottend gras), door stof, door lekken;
 • Afvalstoffen die mogelijk dierlijke uitwerpselen bevatten (bvb. volièreafval);
 • Mazouttanks zonder reinigingsattest;
 • Autowrakken;
 • Roet;
 • Rubberbanden;
 • Verontreinigde zwarte grond (bvb. verontreiniging met mazout);
 • Afval aangeboden in huisvuilzakken en kleine voorwerpen die thuishoren in een huisvuilzak en die er qua volume kunnen ingestopt worden;

De volgende afvalstoffen zijn beperkt in hoeveelheid en kunnen enkel door particuliere huishoudens worden aangevoerd:

 • minerale olie: maximaal 10 liter
 • frituurolie en -vet: maximaal 10 liter
 • TL-lampen: maximaal 10 stuks
 • accu’s: maximaal 1 stuk
 • klein gevaarlijk afval: maximaal 10 kg
 • piepschuim (isomo): maximaal 0,25 m³

Het aangevoerde snoeihout mag een maximale lengte van 1,50 m hebben en de losse takken dienen gebundeld te worden met natuurlijk touw. Snoeihout dat niet aan deze voorwaarden voldoet kan geweigerd worden.

Kartonnen dozen moeten geplooid worden.

PMD moet worden aangeboden in de officiële PMD-zak.  De zakken mogen niet uitgegoten worden in de PMD-container. Voor het proefproject P+MD worden enkel in de recyclageparken van Beveren-Leie en Waregem specifieke recipiënten voorzien.

KGA moet afgegeven worden aan de parkwachters.

Asbestcement kan in de respectievelijke container op het recyclagepark aangeboden worden. Bij de aanvoer van deze fractie dient de aanvoerder zich aan te melden bij de parkwachter alvorens de lading te lossen zodat de aanvoer kan geregistreerd worden. De parkwachter zal toezien dat het asbestcement op een veilige manier in de container wordt gedeponeerd.

Art. 7.:

§1. De parkwachters zijn belast met het algemeen toezicht van de recyclageparken.

§2. De aanbrengers van afvalstoffen dienen de onderrichtingen van de parkwachters op te volgen. Bij niet naleving van de onderrichtingen kan de toegang tot het recyclagepark ontzegd worden.

§3. De gebruikers moeten hun identiteitsbewijzen tonen wanneer zij hierom verzocht worden. 

§4. De parkwachters zien toe op het gebruik dat van de containers wordt gemaakt.

§5. De parkwachters kunnen het terrein tijdelijk sluiten bij overbelasting of indien dat voor een goed beheer noodzakelijk is.